an image1.- Accés a la plataforma per al visat electrònic.
Los colegiados podrán realizar los visados de trabajos desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, solo con tener acceso a Internet y a la zona privada del Colegio.

2.- Visat.
Mitjançant el Visat per Internet s'alleugereixen notablement els tràmits de realització i revisió dels visats, sense necessitat de desplaçaments o costos per l’enviament de tota la documentació. Aquest mètode de presentació dels visats al Col·legi permet als col·legiats emetre els seus visats sense sortir de casa, utilitzant només el seu ordinador connectat a Internet.

Manual para colegiados para uso de la Plataforma de Visado Electrónico (descargar).

La URL de la nueva plataforma de visado es: https://citop.e-visado.net/Inicio.aspx?ReturnUrl=%2f

3.- Certificat Digital.
Per poder visar per Internet és necessari disposar d'un certificat de firma digital. Aquest garanteix la identitat de l'emissor del visat, així com la integritat de les transaccions i l'irrefutabilidad dels compromisos adquirits per via electrònica, garanties ofertes per l'Entitat Certificadora. Permet al seu titular identificar-se, i firmar electrònicament els visats realitzats.

4.- Obtenció del certificat digital.
    - Sol·licitar el certificat digital a través de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) en l’adreça web.
    - Manual de Signatura Electrònica.
    - Manual de Programari Criptogràfic FNMT-RCM.

5.- Connexió.

La velocitat de tramesa dels arxius i dades dels visats dependrà de l'ample de banda contractat pel col·legiat i de la mida dels arxius que s'estiguin enviat. Per a un funcionament òptim, es recomana connexió ADSL, encara que amb altres tipus de connexió pot funcionar correctament en funció de la mida dels arxius enviats.