an imageEn aquesta secció el col·legiat podrà conèixer l'estat de la tramitació d’aquells procediments en els quals tingui la consideració d'interessat i rebre la notificació corresponent dels actes de tràmit preceptius i la seva resolució, inclosa la notificació dels expedients disciplinaris quan no fos possible per altres mitjans.