an imageConsulta de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Ingenieros Civiles colegiados:

- Si vostè és col·legiat, li sol·licitem que comprovi si les dades que apareixen en aquest llistat estan actualitzades i responen al principi de qualitat (dades exactes i vigents de forma que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat). En cas contrari, li preguem empleni el formulari que apareix a continuació, a fi de corregir els errors pertinents.

- Li recordem que d’acord amb l'article 10 de la Llei de Col·legis Professionals (segons la redacció modificada per la Llei "Òmnibus") aquest registre ha de contenir, almenys, nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials que tingui, domicili professional i situació d'habilitació professional.