Finalitat de la Finestreta Única de Serveis

an image

La finalitat de la Finestreta Única de la Directiva de Serveis és proporcionar, a qualsevol prestador d'un Estat membre de la Unió Europea, la informació necessària per a l'accés i l’exercici de les activitats de serveis així com la possibilitat de realitzar els tràmits necessaris davant l'autoritat competent a distància. La finestreta també ofereix informació per als destinataris d'aquests serveis, en relació amb la protecció dels seus drets.

Destinatari
an image

La finestreta està destinada a qualsevol prestador de serveis que vulgui establir-se o prestar els seus serveis a Espanya, als destinataris d'aquests serveis i als organismes que són autoritats competents en algun dels tràmits que es demana al prestador per a exercir la seva activitat.

Organismes Executants
an image

La finestreta depèn del Ministeri de la Presidència. Direcció general per a l'impuls de l'Administració Electrònica.

Executa: Autoritats competents de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i els Col·legis Professionals.

Organismes Participants
an image

- Ministeri d'Economia i Hisenda..
- Ministeri de la Presidència.
- Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
- Altres Ministeris.
- Comunitats Autònomes.
- Entitats locals.
- Col·legis Professionals.
- Registres.

Descripció

Per a exercir una activitat a Espanya, els prestadors de serveis han de realitzar diferents tràmits davant diferents autoritats en les tres administracions de l'Estat. L’objecte de la Finestreta de la Directiva de Serveis és aconseguir trobar una informació completa, clara i fàcilment accessible sobre els requisits necessaris o sobre la forma que han de ser realitzats els tràmits requerits.

L'existència de la finestreta no altera en cap cas la competència de l'òrgan que tramita, simplement és un punt de consulta en el qual els prestadors i els destinataris podran obtenir, per mitjans electrònics, la següent informació:

 • Els requisits aplicables als prestadors establerts en el territori espanyol, especialment els relatius als tràmits necessaris per a accedir a les activitats de serveis i exercir-les, així com a la informació de les autoritats competents.
 • Els mitjans i condicions d'accés als registres i bases de dades públiques relatives als prestadors i als serveis.
 • Les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se en cas de litigi entre les autoritats competents i el prestador o el destinatari, o entre un prestador i un destinatari, o entre prestadors.
 • Les dades de les associacions o organitzacions distintes de les autoritats competents a les quals els prestadors o destinataris puguin adreçar-se per obtenir assistència.

  Alhora la finestreta ha de proporcionar a qualsevol prestador d'un servei, espanyol o de qualsevol altre Estat Membre el suport necessari per a realitzar els tràmits per via electrònica i a distància, davant l'autoritat competent.

  Les característiques de la finestreta són:
 • Ha de ser única des del punt de vista del prestador, de forma que des d'un punt pugui accedir a tots els tràmits relatius a l'accés i l’exercici de la seva activitat de serveis.
 • Tots els tràmits i els procediments han de poder realitzar-se electrònicament i a distància a través de la finestreta única.
 • En la finestreta única també s'ha de poder obtenir des del mateix punt totes aquelles llicències i autoritzacions necessàries per a l'accés i l’exercici de l'activitat.
 • Informar sobre les diferents vies de litigis o reclamacions.
 • Informar d'altres organismes diferents de les autoritats competents que poden prestar assistència al prestador de serveis o al destinatari.
 • Accessible i multi- idioma.
 • Tenir connexió amb altres portals o finestretes empresarials i oferir-los les seves funcionalitats.
 • Disposar d'una Xarxa de finestretes físiques de tramitació i suport.
 • Disposar d'un centre d'atenció i assistència.

La finestreta és un punt de consulta que necessita de la cooperació de l'Administració General de l'Estat, les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i altres autoritats competents. El seu funcionament i actualització depèn de la coresponsabilitat de tots els involucrats.

Aplicació de Validació de signatura i certificats Online (i Demostrador de serveis de @signatura). El Ministeri de la Presidència posa a la seva disposició un conjunt d'utilitats avançades que simplifica l'ús de la signatura electrònica per als tràmits per mitjans electrònics amb ciutadans, administracions o empreses. Podrà consultar la validesa d'un document signat electrònicament, realitzar una signatura electrònica, comprovar la validesa d'un certificat digital emès per qualsevol entitat de servei de certificació reconeguda, etc.


Enllaços

´

Associació de Consumidors i Usuaris

Validació de signatura electrònica.

Contactar
an image
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Numancia 95-99, local 5 - 08029 Barcelona
Email: catalunya@citop.es

Telf: 93 439 87 54
Fax: 93 363 00 12